Privacy Policy

Privacy Policy

BBK Automotive hecht veel waarde aan de
bescherming van uw persoonsgegevens. In dit privacy beleid willen we heldere en transparante
informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.
Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met
persoonsgegevens.
BBK Automotive houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving,
waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.
Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:
– uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt,
deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit privacy beleid.
– verwerking van uw persoonsgegevens beperkt blijft tot enkel die gegevens welke minimaal nodig
zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt.
– vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw
persoonsgegevens.
– passende technische en/of organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging
van uw persoonsgegevens gewaarborgd is.
– geen persoonsgegevens doorgeven aan andere par<jen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de
doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt.
– op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hier op willen wijzen en deze
respecteren.
Als BBK Automotive zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw
persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons privacybeleid, of in algemenere zin,
vragen hebt hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via onderstaande
contactgegevens:
BBK Automotive
Langemeentweg 17b
3652LA, Woerdense Verlaat
06 50 90 62 36
info@bbkautomotive.nl

Waarvoor verwerken wij persoonsgegevens
Uw persoonsgegevens worden door Autobedrijf van
– Het versturen van een reminder voor uw werkplaats afspraak
Voor de doeleinden vragen we de volgende gegevens van u:
Naam
Adres
Woonplaats
Telefoonnummer
E-mailadres
Autogegevens

Verstrekking aan derden
De gegevens die u aan ons geeft, kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is
voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.
Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:
– Afspraak werkplaats
– Bedrijfsmailing
– Direct marketing

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen
verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin
uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder
zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk
verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek
(persoons) gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en
zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met
derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.
Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.
Minderjarigen
Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar)
indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke
vertegenwoordiger.

Bewaartermijn
BBK Automotive bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel
waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist. (Als u hier een meer concrete
bewaartermijn kunt formuleren kunt u dat hier doen).

Beveiliging
Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om
persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we de
volgende maatregelen genomen;
– Alleen geautoriseerde personen mogen werken met persoonsgegevens

Rechten omtrent uw gegevens
U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegevens welke we van u hebben.
Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan)
door ons of door een van onze verwerkers. Ook heeft u het recht de door u verstrekte gegevens door
ons te laten overdragen aan uzelf of direct aan een andere partij indien gewenst. Wij kunnen u
logischerwijs vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde
verzoeken.

Klachten
Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens, dan vragen wij u hierover
met ons contact op te nemen. Komt u hier niet met ons uit dan vinden wij dit natuurlijk erg
vervelend.
U heeft het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de
toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy.